A La Hán có thành Phật không?

A La Hán có thành Phật không?
A La Hán có thành Phật không?

Trong truyền thống Phật giáo, A La HánPhật đều là những bậc giác ngộ cao quý. Tuy nhiên, giữa hai danh hiệu này có sự khác biệt về mức độ giác ngộ, mục tiêu tu hành và vai trò trong việc cứu độ chúng sinh. Một câu hỏi thường gặp trong giới Phật tử là: “A La Hán có thành Phật không?” Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích, giải thích và trả lời câu hỏi này từ các góc độ khác nhau của truyền thống Phật giáo.

1. A La Hán là gì?

1.1. Định nghĩa

A La Hán (Arhat) là người đã đạt được sự giác ngộ hoàn toàn trong kiếp sống hiện tại, vượt qua mọi phiền não và luân hồi sinh tử. Họ đã hoàn toàn giải thoát khỏi sự ràng buộc của vòng luân hồi và đạt được Niết Bàn (Nirvana).

1.2. Quá trình tu tập

A La Hán đạt đến giác ngộ qua con đường Tứ Diệu ĐếBát Chánh Đạo:

 • Tứ Diệu Đế: Khổ đế (sự thật về khổ), Tập đế (nguyên nhân của khổ), Diệt đế (sự chấm dứt khổ), Đạo đế (con đường diệt khổ).
 • Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.
A La Hán
A La Hán

1.3. Vai trò và ý nghĩa

A La Hán được coi là người đã đạt được mục tiêu tối thượng của cuộc đời tu hành. Họ đã giải thoát khỏi luân hồi và sống trong trạng thái Niết Bàn. Trong truyền thống Theravada, A La Hán được coi là mục tiêu cao nhất mà một người tu hành có thể đạt được.

2. Phật là gì?

2.1. Định nghĩa

Phật (Buddha) là người đã đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn và viên mãn, không chỉ cho riêng mình mà còn có khả năng giảng dạy và dẫn dắt chúng sinh trên con đường giải thoát. Một vị Phật có đầy đủ trí tuệ và từ bi, hiểu rõ bản chất thật sự của vũ trụ và cuộc sống.

2.2. Quá trình tu tập

Để trở thành Phật, một người phải trải qua quá trình tu tập lâu dài, phát nguyện Bồ Tát và thực hành Lục Độ (Sáu Ba La Mật) và Thập Địa:

 • Lục Độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.
 • Thập Địa: Mười giai đoạn phát triển tâm linh của Bồ Tát, từ sơ địa đến thập địa, mỗi địa là một bước tiến đến sự giác ngộ hoàn toàn.

2.3. Vai trò và ý nghĩa

Phật là bậc giác ngộ viên mãn, có khả năng giảng dạy và cứu độ tất cả chúng sinh. Họ là biểu tượng của sự hoàn thiện về trí tuệ và từ bi, là nguồn cảm hứng và kim chỉ nam cho tất cả chúng sinh trên con đường tu tập.

Đức Phật

3. Sự khác biệt giữa A La Hán và Phật

3.1. Mục tiêu tu hành

 • A La Hán: Mục tiêu chính là đạt được sự giải thoát và nhập Niết Bàn cho riêng mình.
 • Phật: Mục tiêu là đạt được sự giác ngộ hoàn toàn (Phật quả) và cứu độ tất cả chúng sinh.

3.2. Con đường tu tập

 • A La Hán: Tu tập chủ yếu qua Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.
 • Phật: Tu tập qua Lục Độ và Thập Địa, với sự nhấn mạnh vào lòng từ bi và sự phát nguyện cứu độ chúng sinh.

3.3. Trạng thái giác ngộ

 • A La Hán: Đạt được Niết Bàn và không còn tái sinh trong luân hồi.
 • Phật: Đã đạt giác ngộ hoàn toàn và có khả năng giảng dạy, dẫn dắt chúng sinh.

4. A La Hán có thể thành Phật không?

4.1. Quan điểm của truyền thống Theravada

Trong truyền thống Theravada, A La Hán được coi là mục tiêu cao nhất mà một người tu hành có thể đạt được. Tuy nhiên, truyền thống này không bác bỏ khả năng A La Hán có thể thành Phật trong tương lai. A La Hán đã đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, và nếu họ phát nguyện Bồ Tát và tiếp tục tu tập, họ có thể trở thành Phật.

Bồ Tát
Bồ Tát

4.2. Quan điểm của truyền thống Mahayana

Trong truyền thống Mahayana, lý tưởng Bồ Tát được tôn vinh cao nhất. Mahayana khuyến khích tất cả chúng sinh không chỉ đạt được giác ngộ như A La Hán mà còn phát nguyện Bồ Tát để trở thành Phật. Do đó, từ quan điểm Mahayana, A La Hán có thể thành Phật nếu họ phát nguyện Bồ Tát và thực hành Lục Độ và Thập Địa.

4.3. Ví dụ trong kinh điển về trường hợp “A La Hán thành Phật”

Kinh điển Phật giáo có nhiều ví dụ về việc A La Hán trở thành Phật. Một trong những ví dụ nổi tiếng là Phật Ca Diếp (Kassapa Buddha), người đã từng là A La Hán và sau đó trở thành Phật. Điều này cho thấy rằng khả năng A La Hán trở thành Phật là hoàn toàn có thể.

5. Vai trò và ảnh hưởng của A La Hán và Phật trong lịch sử Phật giáo

5.1. A La Hán trong truyền thống Theravada

Trong truyền thống Theravada, nhiều vị A La Hán đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá và duy trì giáo lý Phật pháp. Các vị A La Hán nổi tiếng như SāriputtaMahāmoggallāna là những đệ tử thân cận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đã có những đóng góp to lớn trong việc giảng dạy và phát triển giáo lý.

5.2. Phật trong truyền thống Mahayana

Trong truyền thống Mahayana, các vị Phật như Phật A Di Đà (Amitabha Buddha) và Dược Sư Phật (Bhaisajyaguru Buddha) được tôn kính và thờ phụng rộng rãi. Họ là những biểu tượng của lòng từ bi và sự cống hiến vô hạn đối với sự cứu độ chúng sinh. Những hành động và nguyện lực của các vị Phật này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới.

A Di Đà Phật (Amitabha Buddha)
A Di Đà Phật (Amitabha Buddha)

6. Sự tương đồng và khác biệt trong mục tiêu và con đường tu tập

6.1. Tương đồng

Cả A La Hán và Phật đều đạt đến sự giác ngộ và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Họ đều tu tập theo con đường của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, nhấn mạnh vào việc loại bỏ phiền não và đạt được trạng thái Niết Bàn.

6.2. Khác biệt

 • Mục tiêu: A La Hán tập trung vào sự giải thoát cá nhân, trong khi Phật nhấn mạnh vào việc cứu độ tất cả chúng sinh.
 • Con đường tu tập: Phật thực hành thêm Lục Độ và Thập Địa, trong khi A La Hán chủ yếu tu tập qua Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.
 • Trạng thái giác ngộ: A La Hán đạt Niết Bàn và không tái sinh, trong khi Phật đã đạt giác ngộ hoàn toàn và tiếp tục giảng dạy chúng sinh.

Kết luận: 

A La HánPhật đều là những bậc giác ngộ có vai trò quan trọng trong Phật giáo. A La Hán đạt được sự giải thoát cho riêng mình, trong khi Phật hướng đến sự giác ngộ hoàn toàn và cứu độ tất cả chúng sinh. Theo quan điểm của cả Theravada và Mahayana, A La Hán có thể trở thành Phật nếu họ phát nguyện Bồ Tát và tiếp tục tu tập. Điều này cho thấy rằng con đường tu tập và đạt được giác ngộ luôn mở rộng cho tất cả chúng sinh, không chỉ giới hạn trong một thời kỳ hay một cá nhân nào đó. Việc hiểu rõ và tôn vinh các vị A La Hán và Phật giúp chúng ta nhận ra sự phong phú và sâu sắc của truyền thống Phật giáo, đồng thời củng cố niềm tin và lòng quyết tâm trên con đường tu tập.

5/5 - (2 bình chọn)
Phật Tử 49 bài viết
Phật tử là những người theo và thực hành giáo lý của Phật giáo, tôn thờ Đức Phật và tuân theo các nguyên tắc đạo đức và tâm linh được dạy trong kinh điển Phật giáo.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền