Viết email xin “Work From Home” bằng tiếng Anh

Email xin Work From Home tiếng Anh
Email xin Work From Home tiếng Anh

Dưới đây là một mẫu Email xin Work From Home tiếng Anh mà tôi đã chuẩn bị cho bạn, giả định rằng bạn đang yêu cầu được phép làm việc từ nhà. Bạn có thể điều chỉnh nó theo thông tin cụ thể hoặc tình huống của bạn.

Email xin Work From Home tiếng Anh – Mẫu 01

Subject: Request for Work From Home Arrangement

Dear [Manager’s Name],

I hope this message finds you well. I am writing to request the possibility of working from home on a more regular basis. Given the nature of my current projects and the efficiency I have experienced during previous remote work days, I believe this arrangement would not only maintain but possibly enhance my productivity.

Telecommuting has allowed me to focus deeply, especially on tasks that require extended periods of concentration. Additionally, the time saved from commuting could be redirected towards professional development and project work.

I am fully committed to maintaining the highest level of communication and availability to ensure continuity and alignment with the team’s goals and deadlines. I am also equipped with a suitable home office setup that supports a productive working environment.

Please let me know a convenient time for us to discuss this further. I am open to a trial period to ensure that this arrangement meets the team’s expectations and needs.

Thank you very much for considering this request. I look forward to your positive response.

Best regards,

[Your Name]

Bản dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Đề nghị Sắp xếp làm việc từ nhà

Kính gửi [Tên Quản lý],

Tôi hy vọng email này tìm thấy bạn trong tình trạng tốt. Tôi viết thư này để đề nghị về khả năng làm việc từ nhà một cách thường xuyên hơn. Xét đến bản chất của các dự án hiện tại mà tôi đang thực hiện và hiệu quả mà tôi đã trải nghiệm trong những ngày làm việc từ xa trước đây, tôi tin rằng sắp xếp này không chỉ duy trì mà có thể còn nâng cao năng suất làm việc của tôi.

Việc làm việc từ xa đã cho phép tôi tập trung sâu sắc, đặc biệt là vào những nhiệm vụ đòi hỏi thời gian tập trung dài. Ngoài ra, thời gian tiết kiệm được từ việc đi lại có thể được chuyển hướng để phát triển chuyên môn và thực hiện các dự án.

Tôi cam kết duy trì mức độ giao tiếp và sẵn sàng cao nhất để đảm bảo sự liên tục và phù hợp với mục tiêu và thời hạn của nhóm. Tôi cũng đã trang bị một cơ sở văn phòng tại nhà phù hợp hỗ trợ một môi trường làm việc năng suất.

Xin vui lòng cho tôi biết thời điểm thuận tiện để chúng ta có thể thảo luận thêm về điều này. Tôi sẵn sàng thử nghiệm để đảm bảo rằng sắp xếp này đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu của nhóm.

Cảm ơn rất nhiều đã xem xét yêu cầu này của tôi. Tôi mong nhận được phản hồi tích cực từ bạn.

Trân trọng,

[Tên Bạn]

Email xin Work From Home tiếng Anh – Mẫu 02

Subject: Request for Remote Work Arrangement

Dear [Manager’s Name],

I hope this message finds you well. I am writing to formally request the consideration of a remote work arrangement for my position as [Your Position]. Given the current workflow and the nature of my tasks, I believe that working from home would not only be feasible but could also enhance my productivity and efficiency.

Over the past [duration], I have found that the hours spent commuting could be more productively applied to my core responsibilities, such as [mention specific tasks or projects]. Additionally, the quiet and controlled environment at home would allow for deeper concentration, especially for tasks that require significant attention to detail like [specific tasks].

I understand the importance of team interaction and am committed to maintaining regular communication with colleagues and ensuring my availability for all scheduled meetings and impromptu discussions via [Skype/Zoom/other communication platforms]. I am also prepared to adhere to regular working hours and provide frequent updates on my progress to ensure transparency.

To facilitate a smooth transition to this new arrangement, I propose the following plan:

 • Establish a dedicated workspace at home equipped with the necessary technology and resources.
 • Set clear daily and weekly goals to monitor my productivity and outcomes.
 • Maintain an open line of communication with the team through daily check-ins and weekly summaries.
 • Utilize collaborative tools like [Microsoft Teams, Google Suite, etc.] to ensure I stay connected and aligned with the team’s goals.

I am confident that with these measures in place, my performance will remain on par with, if not exceed, my current contributions to the team. I am open to a trial period to evaluate the effectiveness of this arrangement and make adjustments as necessary based on your feedback.

I appreciate your consideration of this request and am happy to discuss it further at your convenience to address any concerns you might have.

Thank you for considering my proposal. I look forward to your feedback.

Warm regards,

[Your Name]

Chủ đề: Đề nghị Sắp xếp Làm Việc Từ Nhà

Kính gửi [Tên Quản Lý],

Tôi hy vọng thư này tìm thấy anh/chị trong tình trạng tốt. Tôi viết email này để đề nghị xem xét việc cho phép tôi làm việc từ nhà cho vị trí [Vị Trí Của Bạn]. Xét đến dòng công việc hiện tại và bản chất các nhiệm vụ của tôi, tôi tin rằng việc làm việc từ nhà không những khả thi mà còn có thể nâng cao năng suất và hiệu quả công việc của tôi.

Trong suốt [khoảng thời gian], tôi nhận thấy rằng những giờ di chuyển có thể được áp dụng một cách có năng suất hơn cho các trách nhiệm chính của tôi, như [đề cập đến các nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể]. Hơn nữa, môi trường yên tĩnh và được kiểm soát tại nhà sẽ cho phép tôi tập trung sâu hơn, đặc biệt là cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý cao đến từng chi tiết như [nhiệm vụ cụ thể].

Tôi hiểu tầm quan trọng của việc tương tác với đội nhóm và cam kết duy trì giao tiếp thường xuyên với các đồng nghiệp và đảm bảo sự có mặt cho tất cả các cuộc họp đã lên lịch và các cuộc thảo luận không báo trước qua [Skype/Zoom/các nền tảng giao tiếp khác]. Tôi cũng sẵn sàng tuân thủ giờ làm việc chính thức và cung cấp cập nhật thường xuyên về tiến độ của mình để đảm bảo tính minh bạch.

Để hỗ trợ việc chuyển đổi suôn sẻ sang sắp xếp mới này, tôi đề xuất kế hoạch sau:

 • Thiết lập một không gian làm việc tại nhà với các công nghệ và nguồn lực cần thiết.
 • Đặt ra các mục tiêu hàng ngày và hàng tuần rõ ràng để theo dõi năng suất và kết quả của tôi.
 • Duy trì đường dây liên lạc mở với nhóm qua các buổi kiểm tra hàng ngày và báo cáo hàng tuần.
 • Sử dụng các công cụ hợp tác như [Microsoft Teams, Google Suite, v.v.] để đảm bảo tôi luôn kết nối và phù hợp với mục tiêu của nhóm.

Tôi tin tưởng rằng với những biện pháp này, hiệu suất công việc của tôi sẽ không chỉ bằng mà có thể vượt trội so với những đóng góp hiện tại của tôi cho nhóm. Tôi sẵn sàng thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của sắp xếp này và thực hiện các điều chỉnh cần thiết dựa trên phản hồi của anh/chị.

Tôi trân trọng sự xem xét yêu cầu này của anh/chị và rất mong được thảo luận thêm vào thời điểm thuận tiện để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào anh/chị có thể có.

Cảm ơn anh/chị đã xem xét đề xuất của tôi. Tôi mong chờ phản hồi từ anh/chị.

Trân trọng,

[Tên Bạn]

Những mẫu email khác bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số mẫu email khác bằng tiếng Anh, phục vụ cho các mục đích khác nhau:

Mẫu Email: Cập nhật tiến độ dự án
Mẫu Email: Cập nhật tiến độ dự án

Cập nhật tiến dộ dự án

Subject: Project Update – [Project Name]

Dear [Team/Manager’s Name],

I am writing to provide an update on the [Project Name]. As of today, we have successfully completed the following milestones:

 • [Milestone 1: Description]
 • [Milestone 2: Description]
 • [Milestone 3: Description]

Currently, we are working on [next steps or current phase], and we anticipate any challenges or adjustments needed moving forward. I will ensure to keep the team posted on any developments.

Please feel free to reach out if you have any questions or need further details.

Best regards,

[Your Name]

Chủ đề: Cập Nhật Dự Án – [Tên Dự Án]

Kính gửi [Tên Nhóm/Quản Lý],

Tôi viết email này để cập nhật tiến độ dự án [Tên Dự Án]. Tính đến hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành thành công các mốc quan trọng sau:

 • [Mốc 1: Mô tả]
 • [Mốc 2: Mô tả]
 • [Mốc 3: Mô tả]

Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành [các bước tiếp theo hoặc giai đoạn hiện tại], và chúng tôi dự đoán các thách thức hoặc điều chỉnh cần thiết phía trước. Tôi sẽ đảm bảo thông báo cho nhóm về bất kỳ phát triển nào.

Xin vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm chi tiết.

Trân trọng,

[Tên Bạn]

Phản hồi về yêu cầu thông tin

Subject: Response to Your Inquiry About [Subject/Topic]

Dear [Recipient’s Name],

Thank you for reaching out with your questions about [Subject/Topic]. I am happy to provide the following information:

 • [Answer or detail 1]
 • [Answer or detail 2]
 • [Answer or detail 3]

Should you require any more details or further clarification, please do not hesitate to contact me directly.

Kind regards,

[Your Name]

Chủ đề: Phản hồi Yêu Cầu Thông Tin Về [Chủ đề]

Kính gửi [Tên Người Nhận],

Cảm ơn bạn đã liên hệ với các câu hỏi về [Chủ đề]. Tôi rất vui khi cung cấp những thông tin sau:

 • [Thông tin hoặc chi tiết 1]
 • [Thông tin hoặc chi tiết 2]
 • [Thông tin hoặc chi tiết 3]

Nếu bạn cần thêm chi tiết hoặc làm rõ thêm, xin đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với tôi.

Trân trọng,

[Tên Bạn]

Đề nghị họp mặt

Subject: Meeting Request – [Purpose of the Meeting]

Dear [Recipient’s Name],

I hope this email finds you well. I would like to schedule a meeting to discuss [Purpose of the Meeting]. I believe a face-to-face discussion would be the most effective way to address [specific topics or issues to be discussed].

Could we meet at [Proposed Date and Time]? If not, I’m flexible with the timings and would appreciate it if you could suggest an alternative that suits your schedule.

Looking forward to your response.

Best wishes,

[Your Name]

Chủ đề: Yêu Cầu Họp – [Mục đích Cuộc Họp]

Kính gửi [Tên Người Nhận],

Tôi hy vọng email này tìm thấy bạn trong tình trạng tốt. Tôi muốn lên lịch một cuộc họp để thảo luận về [Mục đích Cuộc Họp]. Tôi tin rằng một cuộc thảo luận trực tiếp sẽ là cách hiệu quả nhất để giải quyết [các chủ đề hoặc vấn đề cần thảo luận].

Chúng ta có thể gặp nhau vào [Ngày và Giờ Đề Xuất]? Nếu không, tôi linh hoạt về thời gian và sẽ trân trọng nếu bạn có thể đề xuất một thời điểm khác phù hợp với lịch trình của bạn.

Mong nhận được phản hồi từ bạn.

Trân trọng,

[Tên Bạn]

Lời cảm ơn sau cuộc phỏng vấn

Subject: Thank You for the Opportunity – [Job Title] Interview

Dear [Interviewer’s Name],

Thank you for the opportunity to interview for the [Job Title] position yesterday. I enjoyed discussing how my background in [Your Field/Experience] and skills in [Your Skills] can contribute to the ongoing projects and future initiatives at [Company Name].

I am very enthusiastic about the possibility of joining your team and contributing to its success. Please feel free to contact me if you require any more information or additional documents.

Thank you once again for considering my application. I look forward to the possibility of working together.

Sincerely,

[Your Name]

Chủ đề: Cảm ơn vì Cơ hội – Phỏng vấn Vị Trí [Tên Vị Trí]

Kính gửi [Tên Người Phỏng Vấn],

Cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội phỏng vấn vị trí [Tên Vị Trí] hôm qua. Tôi rất thích thảo luận về cách kinh nghiệm và kỹ năng của tôi trong lĩnh vực [Lĩnh vực/Kinh nghiệm của bạn] có thể đóng góp cho các dự án hiện tại và các sáng kiến tương lai tại [Tên Công Ty].

Tôi rất hào hứng với khả năng được gia nhập đội ngũ của bạn và đóng góp vào thành công của nó. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tài liệu bổ sung.

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã xem xét đơn đăng ký của tôi. Tôi mong được hợp tác với bạn.

Trân trọng,

[Tên Bạn]

Bạn có thể điều chỉnh nội dung các email này để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc điều chỉnh nào khác, hãy cho chúng tôi biết bằng cách phản hồi ở dưới bài viết này!

đánh giá bài viết
Công Chứng Viên 78 bài viết
Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền